Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Manuslokking – Verdenskrigen og Norge, 1914-1918

I 2014 er det hundre år siden utbruddet av første verdenskrig, selve ur-katastrofen i det Eric Hobsbawm har kalt ”ekstremismens tidsalder”. Det er i ettertid vanskelig å overvurdere de enorme konsekvensene av det samtiden kalte «den store krigen» hadde på samfunnet, og de endringene den avfødte på det kulturelle og politiske livet: det gjelder ikke bare for de krigførende maktene, men også for de nøytrale landene som ikke deltok direkte i krigshandlingene. Det siste er også et tema som i økende grad er blitt aktuelt i internasjonal historieskriving om konflikten.

Den norske historieskrivingen om første verdenskrig har mest handlet om nøytralitetspolitikk, handelsavtaler, dyrtid og torpederingen av den norske handelsflåten.  Dermed har man ofte oversett i hvor stor grad også Norge ble påvirket av konflikten. Dette handler på den ene siden om at gjennom den enorme strømmen av mennesker, informasjon, varer og tjenester som gikk gjennom norske havner var også Norge en slags slagmark. Og på den andre siden om at selv om den norske staten formelt sett var nøytral, deltok norske borgere, institusjoner og næringsliv på ulike måter i krigføringen. Og gjennom dem kan man også se krigens sosiale konsekvenser slå inn i Norge. Og ikke minst, krigen og krigsopplevelsen var noe som preget tidsånden og som var hovedtema i utallige avisforsider og personlige samtaler. Første verdenskrig var slik også en norsk tragedie.

En sesjon med dette som tema skal avholdes på de norske historiedager 2014, som arrangeres på Universitetet i Oslo 20.-22. juni. Til denne sesjonen inviterer vi nå interesserte kollegaer til å sende inn forslag til foredrag. Vi ser for oss bidrag som på en eller annen måte binder an til de tre temaene som er nevnt over, Norge som en «nøytral slagmark», norsk deltagelse i krigen på forskjellige måter og krigens innvirkning på norsk kultur, politikk og opinion, både under krigen og etter krigen. Men vi er selvsagt også åpne til bidrag som på annen måte tar for seg og tematiserer Norge under den første verdenskrig. Forslag kan sendes til en av de underskrevne.

Frist for forslag er 15.1 2014.

 

Nik. Brandal, Universitetet i Oslo

E-post: nikolai.brandal@iakh.uio.no

 

Eirik C. Brazier, Høgskolen i Telemark/European University Institute

E-post: eirik.brazier@hit.no

 

Ola Teige, Universitetet i Oslo

E-post: ola.teige@iakh.uio.no

 

 

http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser/2014/historiedagene

 

Stengt for kommentarer.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no