Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Arkiv for kategorien: ‘Call for papers’

Nordiske Historikermøde 2017

17. august 2016

148560_utzoncenter_aalborg

 

Fra 15.-18. august 2017 avholdes det 29. Nordiske Historikermøde på Aalborg Kongress og Kultursenter, Danmark. «Reformasjoner» – i alle deres mangfoldighet er hovedtemaet. Samtidig inviteres det til å delta med bidrag, som i videst mulig omfang er dekkende for historieforskningen i og omkring de nordiske landene. Hovedtalere er professor David Armitage, Harvard University, professor Lyndal Roper, University of Oxford, og professor Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska Högskolan.

 

Forslag kan sendes via historikermøtets hjemmeside: www.nhm.aau.dk. Deadline er 1. september 2016

 

Nordisk Historikermøte 2017

21. januar 2016

 

148560_utzoncenter_aalborg

 

Fra 15.-18. august 2017 avholdes det 29. Nordiske Historikermøte på Aalborg Kongress og Kultursenter, Danmark. Hovedarrangørene er Historiestudiet ved Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet, Den Danske Historiske Forening og Den Nordiske Historikerkomité.

 

Hovedtema for Nordisk Historikermøte 2017 er:

Reformations:

Reshaping culture and environment

Deadline for å sende inn forslag til programmet er 1. september. Forslag kan sendes inn via sesjonsforslag.

 

 

Call for Papers: Antarctic History, Humanities, and Social Science Workshop

27. oktober 2014

We are seeking paper proposals for a joint workshop of the Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) History Expert Group and the SCAR Humanities and Social Science Expert Group that will be held at Colorado State University in Fort Collins, Colorado from 20-23 May 2015. The title of the workshop will be “Antarctic Wilderness: Perspectives from History, the Humanities and the Social Sciences.” Although paper proposals dealing directly with the workshop theme are encouraged, we are interested in any proposals that examine Antarctica (and the Polar Regions more broadly) from historical, humanities, and social science perspectives.

 

Please send abstracts of around 200 words, along with a brief one-paragraph biography to scarhistorysocialscience2015@hotmail.com. The deadline for receiving abstracts will be 31 January 2015, and decisions will be made by mid-February 2015. Some travel support is available for students and independent researchers. Please contact the workshop organizers at the e-mail above with any questions, or if you would like to discuss your proposal.

 

Workshop Organizers:

  • Adrian Howkins, Colorado State University, Fort Collins, USA (Local Organizer)
  • Cornelia Lüdecke, University of Hamburg, Germany (Chair, SCAR History Expert Group)
  • Daniela Liggett, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand (Chair, SCAR Humanities and Social Science Expert Group)

Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger 2015

26. september 2014

Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger 2015

 

Frist 1. desember 2014

 

Neste år skal Norske historiedager arrangeres i Stavanger den 19.-21. juni 2015 . Vi inviterer til å komme med forslag til sesjoner og foredrag. Forslag kan fremmes individuelt eller på vegne av miljøer og grupper. Den faglige arbeidsgruppen for Historiedagene ønsker forslag som kan knyttes til konferansens hovedtema: Ressurser – energi, makt og mennesker, men også forslag med andre tema.

 

Norske historiedager skal vise bredden og mangfoldet i historiefaget.

 

«Ressurser – energi, makt og mennesker» handler om endringer og kontinuitet i bruk av ulike ressurser på forskjellige steder og samfunnsområder fra middelalder frem til vår egen tid.

 

«Energi» kan knyttes til det mange forbinder med naturressurser. Her er fangst, dyrking, produksjon og konsumpsjon av mat sentralt. Men også bruk av fossile energikilder som olje, gass og ulike typer kull og torv samt fornybare kilder som vann-, vind- og solkraft. Tematikk som handler om kamp om naturressurser er spesielt interessant her.

 

«Makt» kan rettes mot utvikling og endring i demokratiske institusjoner i samfunnet, eksempelvis politisk styresett, velferd og rettspraksis, men også sosial, økonomisk og kulturell makt. Makt kan også knyttes til fagområdet historiebruk, som setter historieforskning og -formidling i et kritisk perspektiv.

 

«Mennesker» kan handle om hvordan migrasjon har bidratt til kulturmøter og strukturendringer i ulike samfunn, og om enkelte og gruppers nyvinninger og kunnskapsheving gjennom entreprenørskap. Vi oppfordrer til migrasjonshistoriske og entreprenørhistoriske forslag.

 

Forslag kan sendes til Lene Bøe: lene.boe@uis.no

 

Den faglige arbeidsgruppen for Norske historiedager 2015 består av: Gunnar Nerheim (leder), Marie Smith-Solbakken, Beate Aasen Bøe, Anne Jorunn Frøyen, Svein Ivar Langhelle, Harald Hamre, Torkel Thime og Lene Bøe (sekretær)

Call for paper: Nordisk kvinnehistorikermøte 2015

20. september 2014

Det elfte Nordiska kvinno- och genushistorikermötet äger rum i Stockholm 19-21 augusti 2015.

 

Konferensens huvudtema är Kön, historia, framtider. Arrangörerna vill därmed fästa uppmärksamhet på framåtblickande och nyskapande riktningar inom det kvinno- och genushistoriska fältet, nya empiriska, teoretiska och metodologiska horisonter, kritisk historia samt diskussioner om disciplinens framtid. Vad kan kvinno- och genushistoriska perspektiv bidra med – till historieämnena, till akademisk forskning mer generellt, och till samhället? Vilka framtida utmaningar och förändringar står fältet inför? En viktig diskussionspunkt under konferensen kommer också att vara de nordiska kvinno- och genushistorikermötenas framtid och frågan om framtida organiseringsformer inom det nordiska kvinno- och genushistorikerfältet.

 

Arrangörerna välkomnar alla förslag på papers och sessioner med koppling till kvinno-, genus- och sexualitetshistoria. Förslag på sessioner med deltagare från olika nordiska länder kommer att prioriteras. Konferensspråk är de skandinaviska språken samt engelska.

Förslag på papers och sessioner kan anmälas på Nordiska kvinno- och genushistorikermötets webbplats http://skogh.nu/nordiskakvinnohistorikermotet/ mellan den 15 oktober och den 15 december 2014. Uppdaterad information om konferensen lämnas fortlöpande på konferensens hemsida.

Meld deg på den 22. verdenshistorikerkongressen

13. juni 2014

Det er nå mulig å registrere seg som deltaker på den 22. verdenshistorikerkongressen!

Kongressen arrangeres ved Shandong University i Jinan, Kina, 23.-29. august 2015

 

http://www.ichschina2015.org/cms/dhxw/777.jhtml

Manuslokking: Historier om rom og romani: forholdet mellom majoritet og minoritet

18. desember 2013

 

Sesjon på Historikerdagene i Oslo 2014

Lørdag 21. juni 2014, kl. 11.30-13.30.

Undervisningsrom 2. Georg Sverdrups hus (UB)

Ansvarlig for sesjonen: Frank Meyer (frank.meyer@arbark.no)

 

Målet for sesjonen er å presentere og drøfte ny forskning om minoritetsgruppene rom og romani og deres forhold til majoriteten.

 

De to nasjonale minoritetene rom og romani, og dessuten de siste tiårenes nye innvandrere av rom, har ulik historie i Norge, men også betydelige fellestrekk. Det norske samfunnets kategorisering og forståelse av, rom og romani har til en viss grad vært med på å konstruere et nasjonalt «vi». Synet på de reisende har vært sentralt i utformingen av en rekke sosialpolitiske lover, blant annet Fattigforordningene på 1700-tallet og 1900-tallets løsgjengerlov samt ulik fremmedlovgivning. Dette er i liten grad belyst i norsk forskning.

 

Arrangørene ber interesserte om å sende inn forslag til bidrag innen 5. januar 2014 (frank.meyer@arbark.no). De skriftlige bidragene til sesjonen vil legges ut på Internett i forkant av sesjonen, slik at disse kan leses på forhånd og tida i sesjonen kan brukes til svært korte innledninger og mest mulig diskusjon.

 

Følgende bidrag er akseptert per 15.12.2013:

 

Anne Minken: Rom og romani – klasse og etnisitet

 

Johanne Bergkvist: «…omstrippende og mistænkelige Personer». Utforming og bruk av fattiglovgivning rettet mot romanifolk på 1700 og 1800-tallet.

 

Chalak Kaveh: Det norske politivesenet og de reisende 1900-1951.

 

Per Haave: Romanifolket i norsk steriliseringspraksis fra 1930- til 1950-åra.

 

Frank Meyer: Mind the gap! Omtalen av rom (sigøynere) i Arbeiderbladet, Aftenposten og VG 1947-1992.

 


Om bidragsyterne

Johanne Bergkvist arbeider ved Oslo byarkiv blant annet som redaktør av tidsskrifet Tobias. Tidsskrift for oslohistorie og har publisert flere artikler om rom- og romanifolkets historie. Hun er en av initiativtakerne til dokumentasjonsprosjekt om norske romanifolk kalt Romanimanus rakrar avri! (Romanifolk snakker ut).

 

Per Haave er historiker og statsstipendiat tilknyttet Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO, som gjesteforsker ved Seksjon for medisinsk antropologi og medisinsk historie. Han har blant annet utgitt Sterilisering av tatere 1934–1977. En historisk undersøkelse av lov og praksis (2000), og han er medlem i det regjeringsoppnevnte Tater-/romaniutvalget, som undersøker utviklingen av norske myndigheters, institusjoners, organisasjoners og andre virksomheters politikk og tiltak overfor taterne/romanifolket fram til i dag.

 

Chalak Kaveh er stipendiat i historie på UiO og skriver en doktoravhandling om politiet og påtalemyndighetenes anvendelse av lover og tiltak overfor rom/romani (sigøynere og tatere) i perioden 1900-1950. Kaveh er tidligere redaktør for folkemordtidsskrifriftet Etter Lemkin.

 

Frank Meyer, daglig leder for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, dr. phil. og dr. art., professor i flerkulturelle studier ved Høgskolen i Oslo 2003-2011, publiserte artikkelen «Sigøynerne jages som en fredløs kaste over hele Europa». Omtalen av rom (sigøynere) i Arbeiderbladet, Aftenposten og VG 1947-1992 i tidsskriftet Arbeiderhistorie 2013.

 

Anne Minken har levert et viktig bidrag til forskningen om norske reisende med doktorgraden Tatere i Norden før 1850. Sosio-økonomiske og etniske fortolkningsmodeller, UiT 2009 (http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/3399/thesis.pdf?sequence=1).

 

 

Manuslokking – Verdenskrigen og Norge, 1914-1918

16. desember 2013

I 2014 er det hundre år siden utbruddet av første verdenskrig, selve ur-katastrofen i det Eric Hobsbawm har kalt ”ekstremismens tidsalder”. Det er i ettertid vanskelig å overvurdere de enorme konsekvensene av det samtiden kalte «den store krigen» hadde på samfunnet, og de endringene den avfødte på det kulturelle og politiske livet: det gjelder ikke bare for de krigførende maktene, men også for de nøytrale landene som ikke deltok direkte i krigshandlingene. Det siste er også et tema som i økende grad er blitt aktuelt i internasjonal historieskriving om konflikten.

Den norske historieskrivingen om første verdenskrig har mest handlet om nøytralitetspolitikk, handelsavtaler, dyrtid og torpederingen av den norske handelsflåten.  Dermed har man ofte oversett i hvor stor grad også Norge ble påvirket av konflikten. Dette handler på den ene siden om at gjennom den enorme strømmen av mennesker, informasjon, varer og tjenester som gikk gjennom norske havner var også Norge en slags slagmark. Og på den andre siden om at selv om den norske staten formelt sett var nøytral, deltok norske borgere, institusjoner og næringsliv på ulike måter i krigføringen. Og gjennom dem kan man også se krigens sosiale konsekvenser slå inn i Norge. Og ikke minst, krigen og krigsopplevelsen var noe som preget tidsånden og som var hovedtema i utallige avisforsider og personlige samtaler. Første verdenskrig var slik også en norsk tragedie.

En sesjon med dette som tema skal avholdes på de norske historiedager 2014, som arrangeres på Universitetet i Oslo 20.-22. juni. Til denne sesjonen inviterer vi nå interesserte kollegaer til å sende inn forslag til foredrag. Vi ser for oss bidrag som på en eller annen måte binder an til de tre temaene som er nevnt over, Norge som en «nøytral slagmark», norsk deltagelse i krigen på forskjellige måter og krigens innvirkning på norsk kultur, politikk og opinion, både under krigen og etter krigen. Men vi er selvsagt også åpne til bidrag som på annen måte tar for seg og tematiserer Norge under den første verdenskrig. Forslag kan sendes til en av de underskrevne.

Frist for forslag er 15.1 2014.

 

Nik. Brandal, Universitetet i Oslo

E-post: nikolai.brandal@iakh.uio.no

 

Eirik C. Brazier, Høgskolen i Telemark/European University Institute

E-post: eirik.brazier@hit.no

 

Ola Teige, Universitetet i Oslo

E-post: ola.teige@iakh.uio.no

 

 

http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser/2014/historiedagene

 

CISH, Jinan Congress, call for papers

18. november 2013

Dear colleagues,

 

The deadline for the answers to the call for papers or commentators for the different sessions of the Jinan Congress of 2015 is 31 December 2013, http://www.cish.org/congres/appels-CfP.html

 

Site of the Congress. The Congress (23-29 August 2015) will be held in two huge hotels, the Shandong Hotel, the Jinan Nanjiao Hotel  (5 minutes walk between them),  maybe a third one will be needed  (15 minutes walk from the two others) : the Shungeng Hillview Hotel. They have all the needed infrastructures in matter of auditoria and conference rooms for the different sessions of the Congress.

 

Accommodation. All the participants, or the majority of them, will find accommodation in these rather luxurious three hotels. Prices will be negotiated and moderate : between 50 and 100 euros per night, according to the size of the room (from large to very large)  ; people who will accept to be two by room will pay between 25 and 50 euros by night ; other hotels, cheaper, but more distant, will be available. It will be possible to book the rooms on the Jinan Congress website when it will be open (spring 2014).

 

Transportation. During the two first days of the Congress, participants will find specific help in the Beijing airport, the Jinan airport and in the Beijing and Jinan railway stations. It takes 1 h 40 minutes from Beijing to Jinan (250 miles-400 km) by the high speed train. Price : about 80 euros for the round trip ticket. Train tickets may be booked online or by travel agencies (number of your passport needed). Taxi in Beijing, from the airport to the railway station : about 10 euros. Taxi in Jinan, from the railway station to the site of the Congress and the hotels : about 6-7 euros. Taxi fare inside Jinan : around 2-3 euros.

 

Meals. Meal-boxes will be served during the Congress in dining rooms : 2-3 euros. There will be also other restaurants in the hotels.

 

Excursions will be planned, especially to the Confucius temple and house (Qufu). The travel agencies offers (visits of Beijing, the Great Wall, and in the Shandong province, of Qufu, the Sacred Mountain, Tsing Tao – port and brewery -) will be put online on the Congress website.

 

Registration fees will  be lower than in Amsterdam in 2010 : 130 euros if they are paid before the 1st of March 2015 and 200 euros afterwards. Organizers of sessions do not pay the fees.

 

Financial support. Two solidarity accounts are planned :

 

. By the Chinese committee of organization in order to help participants coming from developing countries or from countries where the universities have difficulties to afford financial support :

 

200 participants will pay reduced fees : 50 euros

40 participants will have their air tickets paid

150 will have a free accommodation

. By the CISH (30 000 CFF or 24 000 euros) in order to help confirmed historians who would have difficulty to pay their travel or accommodation  expenses.

 

Participants needing a financial support must first have their proposal accepted by the organizer of one of the sessions of the Jinan Congress and then send their application to the CISH bureau (Robert Frank frank.robert9@gmail.com) who will dispatch them to the selection committees. Further informations will be coming on the timing of that selection process.

 

– The website ((http://www.ichschina2015.org) of the Jinan Congress will be open in March or April 2014 : participants will be able then to register, to pay their fees, to book their hotel rooms, train tickets, touristic excursions.

 

Jinan – pratical information

 

Norske historiedager 2014: Kom med forslag!

10. september 2013

Norske historiedager blir arrangert i Georg Sverdrups hus på Blindern i Oslo 20.-22. juni 2014. Vi inviterer med dette kollegaer og studenter til å komme med forslag til sesjoner og frie foredrag. Forslag kan fremmes individuelt eller på vegne av miljøer og grupper.

 

Forslag kan sendes på epost til amund.pedersen@iakh.uio.no innen 4. november 2013

Norske historiedager 2014 vil ha hovedtema «Grunnlov og menneskerettigheter». Forslagene kan knyttes opp mot hovedtema, men komitéen ønsker også forslag innenfor andre temaer.

Norske historiedager skal favne om hele bredden i norsk historieforskning.

 

Mer info om Norske historiedager 2014 finnes på http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser/2014/historiedagene/

 

Arrangementskomitéen

Hilde Sandvik (leder) Marthe Hommerstad, Finn Erhard Johannesen, Hans Jacob Orning, Martin Austnes, Gjermund Rognved, Amund Pedersen (vit.ass)

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no