Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Arkiv for kategorien: ‘Nyheter’

HIFOs reisestipend – frist 21. november

30. oktober 2014

Den norske historiske forening (HIFO) lyser hvert år ut et reisestipend til sine medlemmer. HIFOs reisestipend kan søkes av alle som har betalt sin medlemskontingent ved søknadsfristens utløp, og tildeles en gang i året.

 

Stipendet deles ut til faglig begrunnede reiser i forbindelse med egen forskning, eksempelvis besøk i arkiver og andre relevante institusjoner eller deltakelse på konferanser med presentasjon av egne undersøkelser. I søknaden bes søkeren om å gi et overslag over de samlede kostnadene for den aktuelle reisen og eventuell annen finansiering som kan påregnes (støtte fra arbeidsgiver, oppdragsgiver, studiested, forskningsråd e.l.)

 

Stipendet må brukes innen tolv måneder etter tildelingen og kan bare benyttes til det formål som er oppgitt i søknaden. Den som mottar reisestipend fra HIFO behøver ikke å dokumentere utgiftene, men plikter innen denne fristen å fremlegge dokumentasjon for styret på at reisen faktisk er foretatt, og dessuten skrive en reiserapport av faglig art til foreningen innen tre måneder etter at reisen er avsluttet. Denne kan etter vurdering publiseres i foreningens medlemsblad Historikeren.

 

Stipendet deles ut én gang i året, og studentmedlemmer oppfordres særskilt til å søke. Søknader fra søkere som ikke har mottatt reisestipend fra HIFO tidligere og studenter og andre søkere som har liten mulighet til å finansiere reisen på annen måte vil prioriteres.

 

Vurderingen av søknadene behøver ikke å begrunnes og kan ikke påklages, og søknader fra medlemmer som ikke har betalt kontingent vil ikke behandles.

 

Det maksimale støttebeløp pr. søker for 2014 ligger på 10 000 kr.

 

Søknadsfrist er 21. november 2014.

 

Søknad med kostnadsoverslag sendes til post@hifo.no eller i posten til;

 

«Reisestipend 2015»
Den norske historiske forening (HIFO)
UiT Norges Arktiske Universitet
IHR
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

 

Call for Papers: Antarctic History, Humanities, and Social Science Workshop

27. oktober 2014

We are seeking paper proposals for a joint workshop of the Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) History Expert Group and the SCAR Humanities and Social Science Expert Group that will be held at Colorado State University in Fort Collins, Colorado from 20-23 May 2015. The title of the workshop will be “Antarctic Wilderness: Perspectives from History, the Humanities and the Social Sciences.” Although paper proposals dealing directly with the workshop theme are encouraged, we are interested in any proposals that examine Antarctica (and the Polar Regions more broadly) from historical, humanities, and social science perspectives.

 

Please send abstracts of around 200 words, along with a brief one-paragraph biography to scarhistorysocialscience2015@hotmail.com. The deadline for receiving abstracts will be 31 January 2015, and decisions will be made by mid-February 2015. Some travel support is available for students and independent researchers. Please contact the workshop organizers at the e-mail above with any questions, or if you would like to discuss your proposal.

 

Workshop Organizers:

  • Adrian Howkins, Colorado State University, Fort Collins, USA (Local Organizer)
  • Cornelia Lüdecke, University of Hamburg, Germany (Chair, SCAR History Expert Group)
  • Daniela Liggett, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand (Chair, SCAR Humanities and Social Science Expert Group)

Førsteamanuensis i samtidshistorie

27. oktober 2014

Institutt for arkeologi, konservering og historie lyser ut to stillinger som førsteamanuensis i samtidshistorie (etter 1918). Den ene av stillingene er forbeholdt internasjonal samtidshistorie.

Les mer om stillingene her:

http://uio.easycruit.com/vacancy/1262495/62039?iso=no

 

Universitetslektor i eldre historie 50 %

17. oktober 2014

 

Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo lyser ut et vikariat som universitetslektor i eldre historie 50 %.

 

 

 

Les mer om stillingen:

 

 

 

Universitetslektor i eldre historie 50 %:

 

http://uio.easycruit.com/vacancy/1262715/62039?iso=no

 

Universitetslektor 20 % i historie

17. oktober 2014

Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo lyser ut to universitetslektorstillinger 20 %. Med disse stillingene ønsker vi å knytte tettere bånd til den videregående skole og tilpasse undervisningstilbudet bedre for historiestudenter som vil bli lektorer.

 

Les mer om stillingene:

 

Universitetslektor 20 % i historie:

http://uio.easycruit.com/vacancy/1262409/62039?iso=no

 

 

 

Seminar om norsk tettstedshistorie

9. oktober 2014

Norsk lokalhistorisk institutt i Oslo arrangerer 6. november 2014 et seminar om norsk tettstedshistorie ca 1850—2000. Seminaret tar sikte på å fortsette en diskusjon om norsk urbaniseringshistorie som er blitt reist i Norsk Byhistorie (2006) og ikke minst i Den urbane underskogen (2009). Vi ønsker å sette lys på tettstedenes store mangfold og særlig på de mindre tettstedene eller det vi kan kalle ”småstedene”.

For mer info og påmelding les her

 

Søk på studentstipendordningen for lokalhistorisk forskning

30. september 2014

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) minner om sin studentstipendordning for lokalhistorisk forskning (frist 21. oktober 2014). Stipendet er på 15 000 kroner, og tildeles mastergradsstudenter som skriver om lokalhistorisk relevante emner innenfor historie eller tilgrensende fag.

 

Nærmere opplysninger om stipendet og søknadskriteriene:

 

http://www.lokalhistorie.no/om-nli/mastergradsstipend-1/mastergradsstipend?searchterm=stipend

 

 

Stipendsøknaden stiles til:

Norsk lokalhistorisk institutt

v/ Knut Sprauten

Postboks 8045 Dep.

0031 Oslo

Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger 2015

26. september 2014

Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger 2015

 

Frist 1. desember 2014

 

Neste år skal Norske historiedager arrangeres i Stavanger den 19.-21. juni 2015 . Vi inviterer til å komme med forslag til sesjoner og foredrag. Forslag kan fremmes individuelt eller på vegne av miljøer og grupper. Den faglige arbeidsgruppen for Historiedagene ønsker forslag som kan knyttes til konferansens hovedtema: Ressurser – energi, makt og mennesker, men også forslag med andre tema.

 

Norske historiedager skal vise bredden og mangfoldet i historiefaget.

 

«Ressurser – energi, makt og mennesker» handler om endringer og kontinuitet i bruk av ulike ressurser på forskjellige steder og samfunnsområder fra middelalder frem til vår egen tid.

 

«Energi» kan knyttes til det mange forbinder med naturressurser. Her er fangst, dyrking, produksjon og konsumpsjon av mat sentralt. Men også bruk av fossile energikilder som olje, gass og ulike typer kull og torv samt fornybare kilder som vann-, vind- og solkraft. Tematikk som handler om kamp om naturressurser er spesielt interessant her.

 

«Makt» kan rettes mot utvikling og endring i demokratiske institusjoner i samfunnet, eksempelvis politisk styresett, velferd og rettspraksis, men også sosial, økonomisk og kulturell makt. Makt kan også knyttes til fagområdet historiebruk, som setter historieforskning og -formidling i et kritisk perspektiv.

 

«Mennesker» kan handle om hvordan migrasjon har bidratt til kulturmøter og strukturendringer i ulike samfunn, og om enkelte og gruppers nyvinninger og kunnskapsheving gjennom entreprenørskap. Vi oppfordrer til migrasjonshistoriske og entreprenørhistoriske forslag.

 

Forslag kan sendes til Lene Bøe: lene.boe@uis.no

 

Den faglige arbeidsgruppen for Norske historiedager 2015 består av: Gunnar Nerheim (leder), Marie Smith-Solbakken, Beate Aasen Bøe, Anne Jorunn Frøyen, Svein Ivar Langhelle, Harald Hamre, Torkel Thime og Lene Bøe (sekretær)

Ledig PhD stilling

26. september 2014

 

PhD student position available at the Division of History of Science, Technology and Environment at KTH-Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. The PhD student will work within the research program Mistra Arctic Sustainable Development. The application deadline is October 3.

 

In English: http://www.kth.se/en/om/work-at-kth/vacancies/phd-student-in-history-of-science-technology-and-environment-1.497552

 

In Swedish: https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-anstallningar/Assignmentview.aspx?guid=7B2F142C-48DD-4487-B40E-9B34DB17BEE3&templateid=0

 

Invitasjon til Høstkonferansen 2014

23. september 2014

«Betydningen av 1814 for Norges økonomiske utvikling og velferd»

 

Program

 

  • «Historisk sveip over tiden rundt 1814» Professor Frank Aarebrot, UiB
  • «Fra kaos til stabilitet i pengevesenet – men ikke uten kostnader» Direktør Øyvind Eitrheim, Norges Bank
  • «Nasjonsbygging – om betydningen av gode institusjoner» Direktør Jan F. Qvigstad, Norges Bank
  • «1814 og Alt Det Der. Hva betydde politisk selvstendighet for norsk næringsutvikling?»Førsteamanuensis Camilla Brautaset, Universitetet i Bergen
  • «Norges Bank fra seddelbank til sentralbank – sveip gjennom de første 100 år» Seniorrådgiver Lars Fredrik Øksendal, Norges Banks 200-årsjubileumsprosjekt
  • «Ved 400-årsnattens slutt – to kjente turister i Norge like før daggry» Professor Rolf J. Brunstad, NHH

 

 

Tid:     Tirsdag 07. oktober 2014, kl. 13.00 – 17.00 (fingermat/drikke fra kl. 17.00)

Sted:   Høyres hus, Stortingsgt. 20, Oslo

 

 

For program, informasjon om påmelding og deltakeravgift, m.m., se

http://samfunnsokonomene.no/kurskonferanser/hostkonferansen-2014

 

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no