Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Arkiv for kategorien: ‘Utlysninger’

Universitetslektor 20 % i historie

17. oktober 2014

Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo lyser ut to universitetslektorstillinger 20 %. Med disse stillingene ønsker vi å knytte tettere bånd til den videregående skole og tilpasse undervisningstilbudet bedre for historiestudenter som vil bli lektorer.

 

Les mer om stillingene:

 

Universitetslektor 20 % i historie:

http://uio.easycruit.com/vacancy/1262409/62039?iso=no

 

 

 

Stilling ledig som doktorgradsstipendiat ved UiA

1. oktober 2014

Universitetet i Agder lyser ut følgende stillinger:

 

3-årig stilling som doktorgradsstipendiat i historie

http://uia.easycruit.com/vacancy/1263897/35068?iso=no

søknadsfrist 30.11.2014

 

 

3-årig stipendiatstilling i historiedidaktikk

http://uia.easycruit.com/vacancy/1218101/35068?iso=no

søknadsfrist 15.10.2014.

Søk på studentstipendordningen for lokalhistorisk forskning

30. september 2014

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) minner om sin studentstipendordning for lokalhistorisk forskning (frist 21. oktober 2014). Stipendet er på 15 000 kroner, og tildeles mastergradsstudenter som skriver om lokalhistorisk relevante emner innenfor historie eller tilgrensende fag.

 

Nærmere opplysninger om stipendet og søknadskriteriene:

 

http://www.lokalhistorie.no/om-nli/mastergradsstipend-1/mastergradsstipend?searchterm=stipend

 

 

Stipendsøknaden stiles til:

Norsk lokalhistorisk institutt

v/ Knut Sprauten

Postboks 8045 Dep.

0031 Oslo

Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger 2015

26. september 2014

Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger 2015

 

Frist 1. desember 2014

 

Neste år skal Norske historiedager arrangeres i Stavanger den 19.-21. juni 2015 . Vi inviterer til å komme med forslag til sesjoner og foredrag. Forslag kan fremmes individuelt eller på vegne av miljøer og grupper. Den faglige arbeidsgruppen for Historiedagene ønsker forslag som kan knyttes til konferansens hovedtema: Ressurser – energi, makt og mennesker, men også forslag med andre tema.

 

Norske historiedager skal vise bredden og mangfoldet i historiefaget.

 

«Ressurser – energi, makt og mennesker» handler om endringer og kontinuitet i bruk av ulike ressurser på forskjellige steder og samfunnsområder fra middelalder frem til vår egen tid.

 

«Energi» kan knyttes til det mange forbinder med naturressurser. Her er fangst, dyrking, produksjon og konsumpsjon av mat sentralt. Men også bruk av fossile energikilder som olje, gass og ulike typer kull og torv samt fornybare kilder som vann-, vind- og solkraft. Tematikk som handler om kamp om naturressurser er spesielt interessant her.

 

«Makt» kan rettes mot utvikling og endring i demokratiske institusjoner i samfunnet, eksempelvis politisk styresett, velferd og rettspraksis, men også sosial, økonomisk og kulturell makt. Makt kan også knyttes til fagområdet historiebruk, som setter historieforskning og -formidling i et kritisk perspektiv.

 

«Mennesker» kan handle om hvordan migrasjon har bidratt til kulturmøter og strukturendringer i ulike samfunn, og om enkelte og gruppers nyvinninger og kunnskapsheving gjennom entreprenørskap. Vi oppfordrer til migrasjonshistoriske og entreprenørhistoriske forslag.

 

Forslag kan sendes til Lene Bøe: lene.boe@uis.no

 

Den faglige arbeidsgruppen for Norske historiedager 2015 består av: Gunnar Nerheim (leder), Marie Smith-Solbakken, Beate Aasen Bøe, Anne Jorunn Frøyen, Svein Ivar Langhelle, Harald Hamre, Torkel Thime og Lene Bøe (sekretær)

Ledig PhD stilling

26. september 2014

 

PhD student position available at the Division of History of Science, Technology and Environment at KTH-Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. The PhD student will work within the research program Mistra Arctic Sustainable Development. The application deadline is October 3.

 

In English: http://www.kth.se/en/om/work-at-kth/vacancies/phd-student-in-history-of-science-technology-and-environment-1.497552

 

In Swedish: https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-anstallningar/Assignmentview.aspx?guid=7B2F142C-48DD-4487-B40E-9B34DB17BEE3&templateid=0

 

Ledig stilling som fagsjef ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter

22. september 2014

Stiklestad Nasjonale Kultursenter as (SNK) er et nasjonalt knutepunkt med særlig ansvar for å formidle Norges historie tilknyttet slaget på Stiklestad og Olav den Hellige. I kultursenteret inngår middelalderformidling, folkemuseum, Spelet om Heilag Olav, Olsokdagene på Stiklestad, skoletjeneste og kulturhusvirksomhet. SNK har også ansvar for drift av konsolidert museum, hvor Egge museum, Stjørdal museum Værnes/Bergkunstmuseet, Levanger museum og Nils Aas Kunstverksted inngår. Stiklestad Hotell er vårt datterselskap med 56 rom og konferansekapasitet for 280 pers.

 

Fagsjefen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal snart fratre etter oppnådd aldersgrense og vi søker nå hans etterfølger. Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) utlyser med dette en ledig stilling som

 

FAGSJEF i 100 % stilling

 

Den som tilsettes vil få sentrale arbeidsoppgaver knyttet til:

–        den faglige virksomheten ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, særlig knyttet til forskning, dokumentasjon og formidling av Stiklestads kjernehistorie – Olav Haraldssons liv, død og helgenkåring og den tilhørende virkningshistoriens betydning for norsk historie og samfunnsutvikling i nærmere tusen år.

–        arbeid med forberedelser og planlegging av SNKs rolle, funksjon og utvikling i forbindelse med nasjonsjubileet i 2030.

–        samarbeid med forskningsinstitusjoner

–        utvikling av SNK som samfunnsaktør og relevant museum, særlig knyttet til konseptet «talerstolen Stiklestad».

–        forvaltning av lokal og regional kulturarv med hovedvekt på bondesamfunnets materielle kultur fra 1700-, 1800- og 1900-tall.

–        faglig virksomhet ved de øvrige enhetene i konsolidert museum.

 

Kvalifikasjoner:

Vi søker en person med høyere utdanning, fortrinnsvis med dr. grad og med kompetanse innenfor norsk og europeisk middelalderhistorie. Annen faglig kompetanse kan også være relevant. Det er ønskelig med erfaring fra undervisning og forskning, bakgrunn fra kulturlivet og kunnskap om museumssektoren. Organisasjonserfaring, administrativ erfaring, evne til mediehåndtering, gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Fagsjefen er plassert i direktørens stab og møter i SNKs ledergruppe.

Stillingen inngår i et bredt fagmiljø, med over 40 ansatte innenfor SNK som konsolidert museum.

 

Vi tilbyr:

–        Faglig utfordrende arbeidsoppgaver

–        Stor grad av selvstendighet

–        Godt og kreativt arbeidsmiljø

Lønn etter nærmere avtale.

 

Spørsmål om stillingen rettes til:

Direktør Turid Hofstad, tlf.: 74 04 42 00, mobil: 480 41 342, e-post: turid.hofstad@snk.no
Fagsjef Per Steinar Raaen, tlf. 74 04 42 00, mobil 416 40 672, e-post: per.steinar.raaen@snk.no

Søknad med dokumentasjon sendes pr. e-post til: turid.hofstad@snk.no

Søknadsfrist: 20.oktober 2014.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

http://stiklestad.no/ledige-stillinger/

 

 

Rolf Strangers Kulturfond. Søknadsfrist 1. september.

20. august 2014

Rolf Strangers kulturfond deler årlig ut midler for året 2014 til ett eller flere forskningsprosjekter etter fondets formål:

 

Rolf Strangers kulturfond har til formål å forestå vitenskapelig forskning innen Oslos historie og kulturhistorie. Denne forskning kan skje gjennom rene historiske arbeider og ved utvidelse og tilretteleggelse av Oslo Museums samlinger med sikte på vitenskapelig fundert belysning av byens historie og kulturhistorie. Det gis ikke støtte til studentarbeider.

 

Beløpet er begrenset til kr 35 000. Arbeidet bør ha en selvstendig karakter. Det forutsettes et resultat i form av for eksempel en artikkel, som gjerne trykkes i Oslo Museums tidsskrift Byminner.

 

Søknad sendes innen 1. september 2014 til:

 

Rolf Strangers kulturfond,

Oslo Museum

Postboks 3078 Elisenberg

0207 Oslo

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Oslo Museum, telefon 23 28 41 70 eller til fondets leder Knut Sprauten telefon 22 92 51 39

Ledig prosjektstilling ved HINT

28. juni 2014

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Avdeling for lærerutdanning

 

HiNT – Nærhet til kunnskap.
Nærhet, mot og raushet er verdier som underbygger visjonen og høgskolens profil som regional, praksisnær og digital høgskole.

 

HiNT har rundt 4000 studenter og 450 tilsatte på de fire studie- og arbeidsstedene Stjørdal, Levanger, Steinkjer og Namsos. Som regional høgskole
legger vi vekt på profesjonsutdanninger innenfor helse, oppvekst og næring – med folkehelse som et overordnet og overbyggende perspektiv.

 

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert til studiestedet Levanger/Røstad. Det faglige miljøet består totalt av ca. 1200 studenter og 100 tilsatte.
Avdelingen tilbyr grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag, teater- og
skuespillerutdanning, mastergradsstudium i kroppsøving og idrettsvitenskap, faglærerutdanning i musikk, kroppsøving og andre fagtilbud som
årsstudier tilknyttet studieområdene.

Forskerstilling innen historie

Ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Avdeling for lærerutdanning, er det fra 1.10.2014 ledig 100 % midlertidig prosjektstilling som forsker
1108/1109 i historie i fire år. Vi søker etter en historiker med hovedfag/ master grad i historie eller tilsvarende.

 

Arbeidet vil bestå i å skrive Inderøy kommunes historie for perioden fra 1800-d.d. Vi søker etter en person med bred allmennhistorisk kunnskap og
god skriftlig framstillingsevne. Den som tilsettes skal bidra til å styrke fagmiljøet på HiNT.

 

Bakgrunnen for prosjektet er at Inderøy og Mosvik kommuner ble slått sammen i 2012. Det førte til et ønske om å studere den sammenslåtte
kommunens historie. Arbeidet skal resultere i et tobindsverk á 350-400 sider, totalt 700-800 sider. Tidsskillet mellom de to bindene settes rundt 1935.
Bøkene skal være ei bred allmennhistorie, rettet mot innbyggerne i Inderøy og andre med interesse for kommunens nære fortid. Det er ei faglig
målsetting å skape ei person-nær fortelling som ser historia nedenfra. Det er dessuten ønsket at økonomiske og sosiale forhold tillegges stor vekt i
framstillinga. For nærmere informasjon om de faglige sidene ved prosjektet, vises til kort forprosjekt som fås ved henvendelse til høgskolen.

(mer…)

Ledig stilling som generalsekretær i Landslaget for lokalhistorie

28. mai 2014

Landslaget for lokalhistorie er paraplyorganisasjon for historie- og museumslagene i Norge og er landets største kulturvernbevegelse. Det finnes historielag over hele landet, og disse gjør et viktig arbeid i å ta vare på og formidle vår felles kulturarv. Historielagene gir ut hundrevis av publikasjoner, driver museer og samlinger og gjennomfører en mengde arrangementer overfor skoler og andre interesserte.  Landslaget for lokalhistorie gir ut fagtidsskriftet Heimen og Lokalhistorisk Magasin.

 

Generalsekretærens ansvarsområder

 • daglig drift og ledelse av organisasjonen og sekretariatet
 • økonomi- og budsjettansvar
 • kontakt med regional- og lokallagene
 • arbeide interessepolitisk overfor myndigheter
 • forberede og tilrettelegge saker til styret
 • delta i videreutvikling av organisasjonen
 • gjennomføring av kurs og seminarer
 • redaksjonelt arbeid
 • rapportere til styreleder og styret
 • representere organisasjonen, mediehåndtering

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner

 • høyere utdanning
 • administrativ erfaring
 • relevant ledererfaring
 • erfaring fra frivillig organisasjon
 • evt. politisk erfaring
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • god økonomiforståelse
 • analytisk og evne til nytenkning

Egenskaper det vil bli lagt vekt på

 • jobbe selvstendig og målrettet
 • løsningsorientert
 • god gjennomføringsevne
 • motiverende
 • relasjonsbyggende
 • gode samarbeidsevner

Vi kan tilby deg

 • en spennende og meningsfylt jobb
 • varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for å påvirke eget arbeid og utvikling innenfor et engasjerende fagfelt
 • fleksibel arbeidstid og gode avspaseringsordninger
 • hyggelig arbeidssted i et historiefaglig miljø ved NTNU i Trondheim

 

Det må påregnes en del reising og deltakelse på arrangementer utover ordinær arbeidstid. Lønn etter avtale.

 

For ytterligere informasjon om stillingen,
kontakt Siv Randi Kolstad, tlf. 73 59 64 33, e-post. siv.r.kolstad@ntnu.no

 

Søknaden stiles til:

Siv Randi Kolstad
Landslaget for lokalhistorie
Institutt for Historiske fag, NTNU
7491 Trondheim

 

Søknadsfrist: 4.juni 2014

 

 

Ledig prosjektstilling som bygdebokforfatter

19. mars 2014

 

Stor-Elvdal søker etter bygdebokforfatter i en 100 % prosjektstilling med varighet i fire år.

Arbeidsoppgavene innebærer å utarbeide og skrive bygdebok for Stor-Elvdal: Grend og slekt 2 og 3

 

Om Stor-Elvdal

Stor-Elvdal kommune ligger midt i Østerdalen i Hedmark fylke. Kommunen har ca 2700 innbyggere, hvorav omtrent 2/3 bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, legekontor, forretninger, bank m.m. Det er full barnehagedekning for alle aldersgrupper. I kommunen finnes videregående skole og på Evenstad er det en avdeling av Høgskolen i Hedmark. Det er rikelig med muligheter til å delta i kulturelle aktiviteter blant annet i flerbrukshallen ”Storstua”. Naturen er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv.

 

 

Link til annonse :

http://www.stor-elvdal.kommune.no/Ledigstilling/Sider/Bygdebokforfatter.aspx

 

Søknadsfrist 07.04.14

 

 

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no