Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Søk HIFOs Fritt Ord-stipend

Har du levert masteroppgave i historie i 2016 og lyst til å nå ut i verden med forskningen din?

 

HIFOs Fritt Ord-stipend, et publiseringsstipend til nyeksaminerte mastergradskandidater i historie. Midlene skal brukes til å bearbeide mastergradsoppgavene til tidsskriftartikler eller eventuelt gi dem ut i bokform.

 

For å kunne søke HIFOs Fritt Ord-stipend må man ha levert mastergradsoppgave i historie i 2016 og være medlem av foreningen. De som leverte oppgaver i 2016 kan altså søke på 2017-stipendet.

 

Søknad sendes til sekretær på post@hifo.no.

 

Eventuelle spørsmål kan også rettes mot denne adressen.

 

Retningslinjer for å søke på stipendet

For å kunne søke HIFOs Fritt Ord-stipend må man ha levert mastergradsoppgave i historie foregående år og være medlem av foreningen. De som leverer oppgaver i 2016 kan altså søke på 2017-stipendet.

Søknaden bør inneholde:

–         En kort oppsummering av oppgaven, eventuelt oppgavens hovedfunn.

–         Begrunnelse for å søke på stipendet.

–         Plan for publisering.

–         Vitnemål fra masterstudiet.

–         Anbefalinger eller uttalelser. Kandidater rådes spesielt til å legge ved uttalelse fra veileder.

Mastergradsoppgaven må sendes elektronisk som vedlegg til søknaden.

 

Søknadsfrist er 1.februar 2017

 

Mer info: http://hifo.w.uib.no/om-hifo/priser-og-stipender/hifos-fritt-ord-stipend/

9. januar 2017

Førsteamanuensis i kulturminneforvaltning

Ved Institutt for historiske studier (IHS) lyses det ut en fast 100 % stilling som førsteamanuensis med hovedansvar inn mot bachelor- og masterprogrammene i kulturminneforvaltning. Tiltredelse 1. august 2017.

 

Den ledige stillingen vil være én av seks stillinger som, helt eller delvis, er tilknyttet programmene for kulturminneforvaltning. Programmene er relativt nye (bachelorstudium fra 2003 og master fra 2006) og utdanner kandidater til kulturminnefeltet i vid forstand. Det innebærer at programmene kombinerer teoretiske og mer praksisorienterte tematikker fra ulike fagfelt som historie, arkeologi, museologi, forvaltningslære, geografi, arkitektur, kunsthistorie, kulturarvsstudier og minnestudier. Både på bachelor- og masternivå blir tverrfaglige og tverrfakultære emnestudier kombinert med hospiterings- og praksisperioder. NTNU satser sterkt på nye undervisnings- og vurderingsformer, og på kulturminneforvaltning er alternative og praksisnære lærings- og evalueringsformer en integrert del både på bachelor- og masternivå.

 

For mer info om stillingen og søknadsprosessen, se: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/131516/foersteamanuensis-i-kulturminneforvaltning

 

Søknadsfrist: 08.01.17

 

5. desember 2016

Call for proposals: Verdenskongress(ICSH/CISH)

Den neste verdenskongressen for historikere finner sted i Poznan i Polen 23.-29. august 2020. http://www.cish.org/index.php/en/2015/10/26/the-xxiiird-congress-poznan/

 

Frist for å sende inn forslag til sesjoner er allerede nå i januar 2017. Forslag om ulike typer sesjoner – Major Themes, Joint Sessions, Specialized Themes og Special Sessions/Round Tables ‒ må sendes via Den norske historiske forening, HIFO, som medlemsorganisasjon i International Committee of Historical Sciences (ICSH/CISH): post@hifo.no

 

Fellesnordiske forslag kan fremmes via den nordiske komiteen der HIFO er representert, Nordic History Studies Association, som nå er medlem i CISH.

 

Frist for å sende inn forslag til HIFO er mandag 9. januar 2017. Skjema for forslag finner du her. Skjemaet skal inneholde type sesjon, tittel på sesjon, navn på forslagstiller, samt en kort presentasjon på 5000 tegn. Vi oppfordrer herved til sesjonsforslag fra historikere i Norge – gjerne i samarbeid med nordiske og/eller andre internasjonale kolleger.

 

Se under for mer informasjon om formatene og prosessen videre fra CISHs sekretariat.

 

Only members of ICHS (national committees, affiliated international organizations, internal committees) are invited to send to the ICHS secretariat their proposals for themes in order to structure the Congress program.

 

The format of the sessions remains unchanged to this day, according to the resolutions of the General Assemblies:

 

  1. Major Themes (4): Sessions occupy one full day and the number of contributors must not exceed twelve persons ;

 

  1. Joint Sessions (around 30): They are convened by at least two organizations member of ICSH. They last three hours and gather six participants.

 

  1. Specialized Themes (around 20): They gather from six to eight contributors and last three hours;

 

  1. Special Sessions and Round Tables (around 20): The round table is a discussion of a substantial paper related to a major question and written by the convener of the session. The number of participants must not go beyond four (organizer not included) persons. The sessions last for three hours.

The proposals must clearly specify if they concern a major theme or other types of panels. It is important that the themes are sufficiently varied and innovative; concerning, if possible, several regions of the world brought in perspective, and that – for the major themes in particular – they include all the chronological periods. Further it is asked to pay attention to gender balance and generations when selecting participants.

The organizers must provide a short presentation (5,000 characters in Word format) of the theme of the session. It is recalled that the ICHS working languages are exclusively English, French and Spanish.

The selection committee of the ICHS will meet in Neuchâtel in the beginning of 2017 to prepare the draft of the Congress program. The selected proposals will be posted on the ICSH website: www.cish.org. As decided by the General Assembly in Amsterdam in 2010, all ICHS members will have a short time to send their reactions. Then, taking account of these reactions, the committee responsible for the preparation of the Congress program will establish a synthesis of proposals. This synthesis will be discussed at the General Assembly in Moscow at the end of September 2017. As far as the major themes are concerned, they will be chosen ultimately by the General Assembly from the list of proposals.

 

We remind that the ICSH board is authorized to propose to twin some sessions in case of similar themes. The member associations of ICHS are asked to keep the organizers informed of the evolution of the procedure. The latter must also inform those whose proposals have been rejected.

 

After the vote of the General Assembly, organizers whose sessions have been accepted will have the responsibility of organizing their panel and recruit their contributors. Modalities will be sent by the ICHS board at the end of 2017. According to the decision taken at the last full board meeting, a second call for proposals will eventually be sent in order to ask for new themes or to complete some panels.

 

The following innovations will be introduced in Poznań:

 

– Poster sessions will be held in cooperation with the Polish organizers.

 

– The ceremony of the international Award for History ICSH/Jaeger- LeCoultre will take place on Wednesday evening.

 

– «Research Forum» meetings between universities, research centers and PhDs (stands and conferences) will be organized. It is important that the ICHS takes the initiative of an academic professional meeting that will allow young scholars to learn about career opportunities and new perspectives of research. For universities, this will be an opportunity to present their work program.

 

5. desember 2016

Førsteamanuensis i nyere historie ved Universitetet i Agder

 

Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder lyser ut en fast stilling som førsteamanuensis i nyere historie (1750-årene til i dag).

 

For mer info om stillingen og søknadsprosessen, se: http://stilling.forskning.no/Annonser/Universitetet-i-Agder-UiA-Foersteamanuensis-i-historie

 

 

Søknadsfrist: 11.12.16

 

 

uia

 

1. desember 2016

Norske historiedager 2017, Trondheim 23.-25. juni

Norske historiedager er den største nasjonale møteplassen for faghistorikere i Norge – både for forskere, lærere og historikere i andre sektorer, som museer, arkiv, forlag og annet. Konferansen arrangeres årlig, og alternerer mellom de forskjellige stedene i landet hvor det er fagmiljø som gir undervisning i historie på universitets- og høgskolenivå. Ansvaret for selve arrangementet deles mellom Den norske historiske forening (HIFO) og det lokale lærestedet. I 25 år har konferansen vært en sentral arena for aktuell faglig debatt og presentasjon av den pågående historisk forskning. Både faglig og sosialt har konferansen en sentral posisjon innen historikerlauget.

 

Omveltninger: reform og revolusjon

I 2017 arrangeres Norske historiedager i Trondheim som et samarbeid mellom HIFO Trøndelag og Institutt for historiske studier, NTNU. Konferansen vil foregå over tre dager, 23.-25. juni. Temaet, Omveltninger: reform og revolusjon, henspiller på to dramatiske historiske hendelser som markeres dette året: at det er 500 år siden den protestantiske reformasjonen begynte og 100 år siden den russiske revolusjon. Med dette som ramme tar konferansen sikte på å belyse samfunnsomventligenens rolle i historien og historieskrivingen, samt politisk og religiøs konflikt som historisk utviklingskraft. Se detaljer om temaet her: https://www.ntnu.no/historiedager2017/sesjonslokking

 

Fristen for innlevering av sesjoner/abstract er 15. januar 2017.

22. november 2016

Professorat og førsteamanuensisstilling i historie ved Nord universitet

Ved Fakultet for samfunnsvitskap, Nord universitet er det ledig eit professorat i historie, og vi søkjer ein vitskapleg tilsett med sitt tyngdepunkt som forskar innafor internasjonale relasjonar etter 1945.

 

I tillegg lyser vi ut ei førsteamanuensisstilling. Vi søkjer i første rekke forskarar med kompetanse innafor perioden frå og med høgmellomalderen og fram til 1800, fortrinnsvis tidleg nytid (1500-1800). Nord universitet vil at stillinga skal vere knytt til det nasjonale ansvaret for forsking og undervisning i samisk historie og kultur. Det gjeld spesielt det Lule- og Sør-samiske området. Den som blir tilsett vil få eit særskilt ansvar for feltet. 

 

For mer info om stillingene og søknadsprosessen, se:
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/130230/foersteamanuensis-i-historie (førsteamanuensisstilling) og https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/130530/professor-i-historie (professorat)

 

11. november 2016

Studentstipend for lokalhistorisk forskning fra Norsk lokalhistorisk institutt (NLI). Søknadsfrist 21. november

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) minner om sin studentstipendordning for lokalhistorisk forskning (søknadsfrist 21. november 2016). 

Stipendet er på 15 000 kroner, og tildeles mastergradsstudenter som skriver om lokalhistorisk relevante emner innenfor historie eller tilgrensende fag.

Nærmere opplysninger om stipendet og søknadskriteriene:
http://www.lokalhistorie.no/om-nli/mastergradsstipend/mastergradsstipend?searchterm=stipend

 

Stipendsøknaden stiles til Norsk lokalhistorisk institutt v/ Knut Sprauten, Postboks 8045 Dep., 0031 Oslo.

 

31. oktober 2016

HIFOs reisestipend

Det er nå mulig å søke på HIFOs reisestipend for 2017.

 

Reglement for tildeling av stipendet og søknadsskjema finner du her.

 

Søknadsskjema sendes til post@hifo.no, innen 18. november 2016.

10. oktober 2016

Postdoktorstilling innenfor prosjektet «Nordiske «borgerkriger» i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv» ved IAKH(UiO)

Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO lyser ut en toårig postdoktorstilling innenfor prosjektet «Nordiske «borgerkriger» i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv».

 

For mer info om stillingen og søknadsprossessen, se: http://uio.easycruit.com/vacancy/1703627/62039?iso=no

 

For nærmere info om prosjektet: http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/nordiske-borgerkriger-i-hoymiddelalderen/

7. oktober 2016

Over alle grenser: Norsk lokalhistorisk institutt inviterer til jubileumsseminar

Lokalhistorisk institutt

 

Norsk lokalhistorisk institutt inviterer til jubileumsseminar 10.-11. november 2016.

 

For informasjon og påmelding, se http://www.lokalhistorie.no/seminarer/kommende-seminarer/nlis-jubileumsseminar

 

30. september 2016
Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no